Algemene voorwaarden Profinancials

Profinancials heeft als ambitie om een belangrijke rol te spelen op het gebied van administratieve, financiële en fiscale dienstverlening voor zowel particulieren als ondernemers in en buiten Nederland. Onze enthousiaste medewerkers staan ten alle tijde klaar om u te helpen en alle zorgen uit uw handen te nemen. Op deze pagina treft u onze algemene voorwaarden aan.

Artikel 1. Definities

1.1 Profinancials B.V.; onder Profinancials B.V. wordt verstaan de Besloten Vennootschap, met tenaamstelling: Profinancials B.V., met Kamer van Koophandel nummer 86027069, en met omzetbelastingnummer NL863837402B01.

1.2 Cliënt; onder Cliënt wordt verstaan de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die een overeenkomst tot opdracht heeft gesloten met Profinancials B.V.

1.3 Opdracht(en); Onder Opdracht(en) wordt verstaan de bevestigde opdracht van overeenkomst(en) tussen Cliënt en Profinancials B.V. met betrekking tot de diensten die Profinancials B.V. zal leveren aan Cliënt.

1.4 Partijen; Onder Partijen wordt verstaan de partijen die verbonden zijn aan de Opdracht(en), hetzij u of de opdrachtgever (als zelfstandig ondernemer), hetzij wij of ons, hetzij de cliënt, hetzij Profinancials B.V.

1.5 U of opdrachtgever; Onder U of opdrachtgever wordt verstaan de persoon voor wie de opdracht wordt verricht (als in zelfstandig opdrachtnemer).

1.6 Wij of ons; de partij die de opdracht verricht, Profinancials B.V.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Cliënt en Profinancials B.V., behoudens voor zover de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden ingevolge wet- of regelgeving of op grond van een schriftelijke overeenkomst is uitgesloten of beperkt en behoudens wijzigingen in de algemene voorwaarden, welke door beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten.

2.3 De Opdracht wordt door ons uitgevoerd met inachtneming van geldende beroepsregelgeving en toepasselijke (inter)nationale wet- en regelgeving.

Artikel 3. Opdracht

3.1 De Opdracht vormt de gehele overeenkomst tussen Cliënt en Profinancials B.V. met betrekking tot de Diensten. Al hetgeen vóór de totstandkoming van de opdracht van overeenkomst(en) is voorgevallen en besproken wordt buiten beschouwing gelaten bij de uitleg van de Opdracht, tenzij datgene specifiek in de opdracht van overeenkomst(en) is opgenomen. De Opdracht treedt in de plaats van alle eerdere schriftelijke en mondelinge overeenkomsten, offertes, afspraken en mededelingen met betrekking tot het onderwerp van de Opdracht. Wijzigingen in de Opdracht zijn uitsluitend geldig wanneer zij op schrift zijn gesteld, met dien verstande dat de omvang van de Diensten als omschreven in de opdracht van overeenkomst(en) door partijen in overleg schriftelijk kan worden gewijzigd, waaronder begrepen per e-mail. Alle Opdrachten worden aangegaan onder de voorwaarde van voorafgaande identificatie en – voor zover vereist – verificatie van de Cliënt en diens vertegenwoordigers alsmede andere toetsing zoals vereist bij of krachtens (inter)nationale wet- en regelgeving en beroeps- en gedragsregels. Wanneer Profinancials B.V. reeds een aanvang met de werkzaamheden heeft gemaakt (b.v. door informatie te verzamelen, het project in te plannen of een eerste advies te verlenen), wordt geacht dat een opdracht in werking treedt met aanvang van die werkzaamheden en beperkt tot die werkzaamheden, waarvoor Cliënt Profinancials B.V. die inspanningen zal vergoeden, ook indien uiteindelijk geen Opdracht tot stand komt.

3.2 De Opdracht komt tot stand op het moment dat de door Cliënt en Profinancials B.V. ondertekende overeenkomst tot opdracht door Profinancials B.V. is ontvangen en heeft – voor zover van toepassing – terugwerkende kracht tot het moment waarop Profinancials B.V. de werkzaamheden heeft aangevangen. 3.3 Het is beide partijen toegestaan om deze overeenkomst (en wijzigingen daarop) elektronisch te ondertekenen. Tevens is het de partijen toegestaan om een ander exemplaar van dezelfde overeenkomst te ondertekenen. Wijzigingen op deze overeenkomst of op enige vorm van de Opdracht dient door beide partijen overeen te worden gekomen.

Artikel 4. Uw verplichtingen

4.1 Als in het kader van een Opdracht uw medewerking vereist is, zult u alle gegevens en bescheiden, die wij nodig hebben voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig in de door ons, dan wel de door de betrokken autoriteit gewenste vorm en wijze aan ons ter beschikking stellen.

4.2 U zult ons onverwijld informeren over (wijzigingen in) uw juridische structuur en de zeggenschapsverhoudingen binnen de groep waartoe u behoort, alsmede over alle overige (financiële) samenwerkingsverbanden waarin u deelneemt of waarvan u onderdeel uitmaakt, één en ander in de ruimste zin van het woord en over overige feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn, om ons in staat te stellen ons aan de wet- of regelgeving te houden.

4.3 U bent uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de opdrachtomschrijving en voor de beslissingen die u naar aanleiding en/of (mede) op basis van onze werkzaamheden neemt of wilt nemen.

4.4 De Opdracht wordt door ons uitgevoerd op basis van (financiële) informatie die aan ons in het kader van de Opdracht ter beschikking wordt gesteld, inclusief gesprekken die wij met u of, op uw verzoek, met andere partijen voeren. U staat er voor in dat de door u verstrekte informatie juist en volledig is. U stemt ermee in dat indien wij in het kader van de Opdracht op uw verzoek gesprekken met andere partijen voeren, de informatie die wij ten tijde van die gesprekken ontvangen van andere partijen, wij zonder verdere verificatie van die informatie,– in zoverre dat het redelijk is – er van uit mogen gaan dat deze informatie juist en volledig is, tenzij u ons tijdig, voordat de gesprekken plaatsvinden, informeert dat wij deze informatie niet mogen gebruiken.

4.5 De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en schade, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte informatie, faciliteiten en/of medewerkers, zijn voor rekening en risico van de Cliënt.

4.6 Voor Opdrachten die door ons op uw locatie worden uitgevoerd, zult u zorg dragen voor kantoorruimte en elektronische communicatiemiddelen (die voldoen aan alle (wettelijke) vereisten) die naar ons oordeel noodzakelijk of nuttig zijn om de Opdracht uit te voeren.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

5.1 Alle werkzaamheden die door ons worden verricht, worden uitgevoerd naar ons beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en de van toepassing zijnde (inter)nationale wet- en regelgeving. Ten aanzien van onze werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis.

5.2 Wij bepalen de wijze waarop en door welke personen de Opdracht wordt uitgevoerd. In situaties waarin het uitdrukkelijk de bedoeling is dat de Opdracht door een bepaalde natuurlijke persoon wordt uitgevoerd, wordt de toepasselijkheid van de art. 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitgesloten.

5.3 Wij kunnen meer werkzaamheden verrichten en aan u in rekening brengen dan waartoe de Opdracht is verstrekt, indien deze werkzaamheden voortvloeien uit enige op de Opdracht van toepassing zijnde (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving.

5.4 Op uw verzoek worden door u ter beschikking gestelde gegevens na uitvoering van de Opdracht geretourneerd. Wij houden, rekening houdend met de Wet bescherming persoonsgegevens of per 25 mei 2018 de vervanger Algemene Verordening Gegevensbescherming, ter zake van de Opdracht een eigen (elektronisch) werkdossier aan met daarin (kopieën van) naar ons oordeel relevante stukken, dat ons eigendom blijft.

5.5 Bij de uitvoering van de Opdracht worden wij niet geacht over informatie te beschikken uit andere Opdrachten die wij voor u hebben verricht dan wel thans voor u verrichten.

5.6 Wij verlenen de diensten aan u als (zelfstandig) opdrachtnemer en niet als uw werknemer, agent, partner of in de vorm van een joint venture. Partijen zijn op geen enkele wijze gerechtigd, gemachtigd of bevoegd om elkaar te binden, tenzij anders overeenkomen.

 5.7 Het is ons toegestaan om gedeelten van de diensten uit te besteden aan met Profinancials B.V. geassocieerde derden, die eventueel direct met u contact zullen hebben.

5.8 Wij aanvaarden in verband met de uitvoering van de Opdracht geen managementverantwoordelijkheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik of de implementatie van de resultaten van onze diensten.

5.9 U gaat ermee akkoord dat het ons en de geassocieerde derden is toegestaan om, met inachtneming van beroepsregels, voor andere cliënten, waaronder uw concurrenten, werkzaamheden te verrichten.

Artikel 6. Geheimhouding

6.1 Wanneer Profinancials B.V. of Cliënt in verband met de Opdracht vertrouwelijke informatie onder zich krijgt, zal de ontvangende partij deze niet zonder toestemming van de verstrekkende partij aan derden bekendmaken met uitzondering van bekendmaking aan de eigen juridische adviseurs dan wel financieel adviseur doch dan uitsluitend ten behoeve van het inwinnen van juridisch advies dan wel financieel advies ten aanzien van de eigen rechtspositie en financiële positie. Het voorgaande lijdt uitzondering voor zover bekendmaking vereist is bij of krachtens de wet of op grond van civiel-, straf- of administratiefrechtelijke procedures (toezicht en onderzoek daaronder mede begrepen), alsmede voor zover die:

6.1.A – vertrouwelijke Informatie reeds publiekelijk toegankelijk is (waaronder mede begrepen informatie die aan een overheidsinstantie is verstrekt en openbaar toegankelijk is) anders dan als gevolg van een schending van onderhavige geheimhoudingsplicht door de ontvangende partij,

6.1.B – zonder verdere geheimhoudingsplicht aan de ontvangende partij ter beschikking is gesteld door een ander dan de verstrekkende partij, welke volgens de ontvangende partij daarmee geen geheimhoudingsplicht heeft geschonden jegens de verstrekkende partij,

6.1.C – zonder geheimhoudingsverplichting ter kennis is gekomen aan de ontvangende partij vóór de bekendmaking door de verstrekkende partij aan de ontvangende partij, of

6.1.D – door de ontvangende partij zelf is ontwikkeld onafhankelijk van de terbeschikkingstelling van die informatie door de verstrekkende partij. Ter nakoming van hun verplichtingen ingevolge lid 1 a verbinden beide partijen zich om ten minste dezelfde mate van zorgvuldigheid te betrachten bij de geheimhouding van vertrouwelijke Informatie van de ander als zij betrachten bij de geheimhouding van hun eigen Vertrouwelijke Informatie, waarbij in elk geval ten minste een redelijke mate van zorgvuldigheid wordt betracht.

6.2 Wij zullen passende maatregelen nemen om de vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens te beschermen en de door ons in te schakelen derden en medewerkers inlichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie.

6.3 Verwerking van persoonsgegevens door ons vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en (beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

6.4 Tenzij sprake is van (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving die u verplicht tot openbaarmaking of tenzij door ons voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zult u informatie met betrekking tot de Opdracht, de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van ons, niet openbaren of aan derden verstrekken.

6.5 Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

6.6 Wij zijn, met toestemming, gerechtigd tot het vermelden van uw bedrijfsnaam en het in hoofdlijnen vermelden van de verrichte werkzaamheden aan opdrachtgevers ter indicatie van onze ervaring.

6.7 Wij zijn wettelijk verplicht de identiteit van u vast te stellen en (voorgenomen) ongebruikelijke transacties, conform de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, bij de FIUNederland te melden. Door ons een Opdracht te geven, bevestigt u hiermee bekend te zijn en voor zover nodig uw toestemming te geven. De wet verbiedt de adviseur die een melding doet, u daarover in te lichten.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

7.1 Wij behouden ons alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest die wij gebruiken of hebben gebruikt en/of ontwikkelen en/of hebben ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan wij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom hebben of geldend kunnen maken.

7.2 Het is u uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten, merken en logo’s en andere geestesproducten van ons, een en ander in de ruimste zin het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts toegestaan na onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor uw eigen intern gebruik, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8. Betaling

8.1 Als na de totstandkoming van de Opdracht, maar voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren, zoals lonen en/of prijzen, een wijziging ondergaan, hebben wij het recht om het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

8.2 Betaling dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door ons aan te wijzen bankrekening.

8.3 Klachten of bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten uw betalingsverplichting niet op.

8.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die wij maken of hebben gemaakt in verband met de niet-nakoming door u van uw (betalings)verplichtingen zijn voor uw rekening. Het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten waarin nadere regels zijn opgenomen ten aanzien van de vergoeding van buitengerechtelijke kosten wordt door partijen buiten toepassing verklaard. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de werkelijk gemaakte kosten te vorderen.

8.5 Indien uw financiële positie en/of uw betalingsgedrag naar ons oordeel daartoe aanleiding geeft, zijn wij gerechtigd van u te verlangen, dat u onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door ons te bepalen vorm en/of een voorschot voldoet. Indien u nalaat de verlangde zekerheid te stellen of het gevraagde voorschot te voldoen, zijn wij gerechtigd, onverminderd onze overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen u aan ons uit welke hoofde dan ook verschuldigd bent, direct opeisbaar.

8.6 Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn alle opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van deze gezamenlijke opdrachtgevers zijn uitgevoerd, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag aan ons.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 9.1 Wij zullen onze werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van ons mag worden verwacht. Indien fouten worden gemaakt doordat u of een derde aan ons onjuiste of onvolledige informatie verstrekt, zijn wij voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

9.2 Onze totale aansprakelijkheid jegens u voor eventuele fouten die bij zorgvuldig handelen door ons zouden zijn vermeden, is beperkt tot maximaal tweemaal het bedrag dat u heeft betaald en/of nog verschuldigd bent voor de onder de Opdracht verrichte specifieke werkzaamheden waaruit de fouten voortvloeien.

9.3 Indien de aansprakelijkheid voortvloeit uit werkzaamheden die bestaan uit de maandelijkse boekhouding, is enkel de maand waarop de fout betrekking heeft van toepassing.

9.4 U vrijwaart ons ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door u uit de Opdracht en/of deze algemene voorwaarden, tenzij u aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten dat u is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door onze opzet of bewuste roekeloosheid en/of tenzij dwingende (inter)nationale wet- of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

9.5 Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolg-, indirecte-, bedrijfs- of strafschade en/of winstderving.

9.6 Al uw vorderingsrechten met betrekking tot de Opdracht of anderszins uit deze overeenkomst voortvloeien zullen in ieder geval binnen een jaar na de datum waarop u zich van die vordering bewust werd of redelijkerwijs bewust had kunnen zijn, vervallen.

Profinancials, Eindhoven 24-04-2022

Tax Return support needed?

Please visit our income tax return page (ENG) and request your dutch tax filing online!